Algemene voorwaarden

Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van, of een reservering plaatst via, onze Website of een aangesloten website en bevatten belangrijke informatie voor u als Klant. Lees de Algemene Voorwaarden daarom goed door.
Datum: januari 2023

Artikel 1. Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1 Algemene Voorwaarden: onderhavig document.
1.2 Diensten: de diensten van DeWorkshopruimte zoals omschreven op de Website, waaronder – maar niet beperkt tot – het reserveren en gebruik van een vergaderruimte, trainingen, Toebehoren en Producten.
1.3 Klant: de natuurlijk of rechtspersoon handelend in uitoefening van beroep of bedrijf die een Overeenkomst aangaat met DeWorkshopruimte.
1.4 Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen DeWorkshopruimte en Klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.
1.5 Offerte: het door DeWorkshopRuimte per email gestuurde aanbod op basis van door de klant gestuurde vraag. In de offerte is altijd de datum, dagdeel of tijd, tarief en overzicht van Producten vermeld.
1.6 Producten: de door DeWorkshopruimte aangeboden producten die Klant kan bestellen bij de reservering, zoals omschreven op de Website, waaronder – maar niet beperkt tot – lunch(arrangement), koffie/thee/fris en snacks.
1.7 Toebehoren: de in de ruimte van DeWorkshopRuimte aangeboden toebehoren die de klant kan gebruiken tijdens het gebruik, zoals omschreven op de Website, waaronder – maar niet beperkt tot – beamer, flipover, toonbank met spellen en accessoires.
1.8 Website: de website van DeWorkshopruimte, te raadplegen via DeWorkshopruimte.nl en alle bijbehorende subdomeinen.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de Website en de Dienst en maken onderdeel uit van iedere Overeenkomst tussen DeWorkshopruimte en Klant.
2.2 Eventuele door Klant aangedragen voorwaarden of uitzonderingen maken geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij DeWorkshopruimte daar schriftelijk uitdrukkelijk mee akkoord is gegaan.

Artikel 3. Totstandkoming
3.1 De Overeenkomst tussen DeWorkshopruimte en Klant komt tot stand doordat Klant per email de gestuurde Offerte bevestigd. In de offerte staat aangegeven welk bedrag verschuldigd zal zijn voor de Diensten en Producten en hierbij is tevens de in de offerte aangegeven omschrijving van de Diensten en Producten bindend.

Artikel 4. Reserveren, annuleren en betaling

4.1 Klant kan middels email ruimte en bijbehorende producten of diensten reserveren door te vermelden wat en wanneer de klant wenst te reserveren.
4.2 Klant krijgt per mail een bevestiging van ontvangst van de reservering.
4.3 Alle genoemde prijzen zijn exclusief btw en onder voorbehoud van wijzigingen en kennelijke type- en programmeerfouten.
4.4 Alle facturen dienen door Klant te worden betaald binnen dertig (14) dagen na factuurdatum door overschrijving van het factuurbedrag op de bankrekening van deVernieuwers.
4.5 Voor reserveringen met een waarde vanaf € 2000,- wordt een voorschotfactuur van 50% op de totale waarde in rekening gebracht. Een voorschotfactuur dient vóór de reserveringsdatum te worden betaald.
4.6 Bij een niet tijdige betaling is Klant, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.
4.7 De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Klant in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Klant wordt gelegd, Klant overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
4.8 In bovenstaande gevallen heeft DeWorkshopruimte voorts het recht uitvoering van de Overeenkomst of enig nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, zonder recht op vergoeding van schade voor Klant die hierdoor mocht ontstaan.
4.9 Bij het annuleren van een reservering ten aanzien van een ruimte hanteert DeWorkshopRuimte de volgende annuleringsvoorwaarden:

  • Bij annulering minder dan 48 uur voor aanvang wordt de volledige offerte gefactureerd;
  • Bij annulering meer dan 48 uur en minder dan 5 werkdagen voor aanvang wordt 50% van offerte gefactureerd;
  • Bij annulering verder dan 5 werkdagen voor aanvang worden geen kosten in rekening gebracht.

Artikel 5. Uitvoering en gebruik van de Dienst

5.1 DeWorkshopruimte spant zich in de Dienst(en) naar beste kunnen en onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap te leveren.
5.2 DeWorkshopruimte is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.
5.3 Klant is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de Dienst mogelijk te maken. In het bijzonder draagt Klant er zorg voor dat alle gegevens, waarvan DeWorkshopruimte aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Dienst, tijdig worden verstrekt.
5.4 Op de reserveringen en een bezoek aan DeWorkshopruimte zijn de huisregels van toepassing. Klant zal de huisregels nakomen en eventuele aanwijzingen van personeel van DeWorkshopruimte opvolgen.
5.5 Bij overtreding van de huisregels, deze Algemene Voorwaarden, aanwijzingen van personeel of toepasselijke wet- en regelgeving door Klant, heeft DeWorkshopruimte het recht om Klant te (laten) weren / verwijderen uit haar vestiging.

Artikel 6. Intellectuele eigendom

6.1 De Website alsmede alle informatie en afbeeldingen zijn het intellectueel eigendom van DeWorkshopruimte of diens licentiegevers. Deze mogen op geen enkele wijze gekopieerd of gebruikt worden zonder aparte schriftelijke toestemming van DeWorkshopruimte, behalve in de gevallen waarin dat wettelijk is toegestaan.
6.2 Indien een Klant informatie stuurt naar DeWorkshopruimte, bijvoorbeeld feedback over een fout of een suggestie voor verbetering, geeft Klant DeWorkshopruimte een onbeperkt en eeuwigdurend gebruiksrecht deze informatie te gebruiken voor haar Diensten en Website.
6.3 Klant vrijwaart DeWorkshopruimte van alle aanspraken die voortkomen uit inbreuk op rechten van derden die door de Klant zijn gepleegd met gebruikmaking van de Website, of uit schending van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 7. Persoonsgegevens

7.1 DeWorkshopruimte verwerkt de persoonsgegevens van Klant conform de op de Website gepubliceerde privacy- en cookieverklaring.

Artikel 8. Klachtenprocedure

8.1 Indien Klant een klacht heeft over de Website, Diensten of Producten en/of over andere aspecten van de dienstverlening van DeWorkshopruimte, dan kan Klant bij DeWorkshopruimte telefonisch, per e-mail of per post een klacht indienen. Zie de contactgegevens onder aan de Algemene Voorwaarden.
8.2 DeWorkshopruimte geeft Klant zo spoedig mogelijk een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal DeWorkshopruimte binnen 5 dagen na de ontvangst van de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van Klant.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

9.1 DeWorkshopruimte aanvaardt wettelijke en contractuele verplichtingen tot schadevergoeding slechts voor zover dat uit dit artikel blijkt.
9.2 DeWorkshopruimte is slechts aansprakelijk jegens Klant (a) in het geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, waaronder een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een garantieverplichting, en dan uitsluitend voor vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie, of (b) in het geval van een aan DeWorkshopruimte toerekenbare onrechtmatige daad waarbij schade of lichamelijk letsel aan personen is toegebracht.
9.3 Iedere aansprakelijkheid van DeWorkshopruimte voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, alsmede vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst, vertragingsschade, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van termijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden, diefstal, verlies of beschadiging van materiaal en/of bezittingen.
9.4 De hoogte van enige vergoeding die door DeWorkshopruimte op grond van de vorige leden kan worden vergoed is gemaximeerd op het bedrag dat voor de Dienst en Producten aan DeWorkshopruimte is betaald.
9.5 De verplichting voor DeWorkshopruimte tot het vergoeden van schade wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst ontstaat slechts indien Klant de schade binnen veertien (14) dagen na het ontstaan van de schade schriftelijk meedeelt aan DeWorkshopruimte.
9.6 De in dit artikel genoemde aansprakelijkheidsbeperkingen komen echter te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van DeWorkshopruimte.
9.7 Klant vrijwaart DeWorkshopruimte voor alle aanspraken van derden, ter zake van vergoeding van schade, kosten of rente, verband houdende met de Overeenkomst en de Dienst.

Artikel 10. Overmacht

10.1 DeWorkshopruimte is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Klant indien een omstandigheid waar DeWorkshopruimte geen invloed op kan uitoefenen de nakoming belet.
10.2 In geval van dergelijke overmacht – waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen in de telecommunicatie-infrastructuur, internet, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, en wanprestaties van leveranciers van wie DeWorkshopruimte in de uitvoering van een Overeenkomst afhankelijk is – kan de uitvoering van de Overeenkomst worden opgeschort, zonder dat daardoor enige verplichting tot schadevergoeding ontstaat.

Artikel 11. Duur en beëindiging

11.1 De Overeenkomst die Klant door registratie op de Website met DeWorkshopruimte sluit gaat in zodra Klant akkoord heeft en loopt dan voor onbepaalde tijd.
11.2 De Overeenkomst die Klant sluit met DeWorkshopruimte door Diensten en Producten te reserveren, eindigt op het moment dat de verplichtingen daaromtrent over en weer zijn nagekomen.
11.3 Indien Klant enige op hem rustende verplichting uit de Overeenkomst niet nakomt heeft DeWorkshopruimte het recht alle met betrokken Klant gesloten Overeenkomsten te beëindigen zonder dat daartoe een ingebrekestelling of rechterlijke interventie vereist is en onverminderd het recht van DeWorkshopruimte op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

Artikel 12. Wijziging van deze voorwaarden

12.1 DeWorkshopruimte mag deze voorwaarden op ieder moment aanpassen.
12.2 Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de Website of per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
12.3 Indien Klant een wijziging of aanvulling niet wenst te accepteren, kan klant de Overeenkomst opzeggen.

Artikel 13. Slotbepalingen

13.1 Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
13.2 Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin DeWorkshopruimte gevestigd is.
13.3 Indien een bepaling uit deze voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de overige bepalingen aan. Voor de ongeldige bepaling komt een geldige bepaling in de plaats die zoveel mogelijk tot hetzelfde strekt als de oude bepaling.
13.4 De versie van communicatie of informatie zoals opgeslagen door DeWorkshopruimte wordt geacht juist te zijn, tenzij u tegenbewijs levert.
13.5 DeWorkshopruimte is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde die de Dienst(en) van haar overneemt.

Artikel 14. Contactgegevens

14 .1 Mocht u na het lezen van onze Algemene Voorwaarden vragen klachten of opmerkingen hebben, neemt u dan gerust per e-mail, per reguliere post of per telefoon contact op.